Мэдээллийн сан


Springer Nature - Онлайн мэдээллийн сан 

 

 

 OARE - Онлайн судалгааны сан

http://oarelogin.research4life.org/

НҮБ-ийн Байгаль орчны Хөтөлбөрийн санаачлагаар Online Access to Research in the Environment (OARE) нь хөгжиж буй орнууд зориулсан дэлхийн хамгийн том байгаль орчны шинжлэх ухааны судалгааны сан юм.

500 орчим нэр хүндтэй  хэвлэлийн байгууллагууд болон судалгааны нийгэмлэгүүд хамтран 5700 гаруй эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, цахим ном болон бусад мэдээллийн эх сурвалжуудтай. Үүнд: Биологи, Биотехнологи, Генетик, Ургамал судлал, Цаг  уур, цаг  уурын өөрчлөлт,  Экологи, Сэргээгдэх эрчим хүч, Хүлэмжийн хий, Байгаль орчин, Байгалийн нөөцийн эдийн засаг, Байгаль орчны хууль, бодлого, төлөвлөлт, Газарзүй, Геологи, Хөрс судлал, Зайнаас тандах-Газарзүйн мэдээллийн систем, Амьтан судлал, Хүнс, Ургамал, Ботаник, Геологи, Байгаль орчны хууль, бодлого гэх мэт олон салбаруудыг хамаарсан.

Web of Knowledge (хязгаарлагдмал сэтгүүлээс) болон Scopus, Google scholar (үнэгүй байдаг) мэдээллийн сангуудаас эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн чансаа, судалгааны байгууллага, шинжлэх ухааны салбар болон судлаачийн үнэлгээ зэрэг бусад мэдээлэл гаргах боломжтой.

AGORA - Онлайн судалгааны сан

http://agoralogin.research4life.org/

Дэлхийн хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын/FAO/ санаачлагаар ХАА, Биологи, Биотехнологи, Хүнс, Ургамал, Ботаник гэх мэт салбартай холбоотой нэр хүнд бүхий хэвлэгдэн гарч буй 5900 гаруй сэтгүүлүүд, 21000 ном үзэх боломжтой. Тус хөтөлбөрийн тусламжтайгаар бодлого боловсруулагч, судлаачид, техникийн ажилтнууд болон оюутнууд судалгаа, шинжилгээний мэдээллүүдийг, цаг үеэс хоцрохгүйгээр ашиглах боломжтой.

ARDI - Онлайн судалгааны сан

http://ardilogin.research4life.org/

Access to Research for Development and Innovation (ARDI)  нь Дэлхийн Оюуны Өмчийн байгууллагын санаачлагаар хөгжиж буй орнуудын шинжлэх ухаан, техникийн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэвлэлийн салбарын өөрийн түншүүдтэйгээ хамтарч буй хөтөлбөр юм.

ARDI-ийн үндсэн зорилго: Эрдэм шинжилгээний сүүлийн үеийн мэдлэг, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлснээр шинжлэх ухаан, технологийн янз бүрийн салбарын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, Үүний тулд:

  • Дэлхийн мэдлэгт суурилсан эдийн засагт хөгжиж буй орнуудаас оролцох чадавхийг бэхжүүлэх болон бусад;
  • Олон улсын болон дотоодын түвшинд тулгарч буй техникийн бэрхшээлийг шинэ мэдлэг бий болгох, шинэ шийдэл боловсруулахад хөгжиж буй орнуудын судлаачдад  дэмжлэг үзүүлэх

Одоогийн байдлаар 31 хэвлэн нийтлэгчид ARDI-аар дамжуулан 117-н хөгжиж буй улс, орнуудад 28,000 сэтгүүл, ном, лавлагааны материалуудад хандах боломж олгодог.

Нэвтрэх

http://www.oecd-ilibrary.org/

Нэвтрэх

http://www.annualreviews.org/

Нэвтрэх

http://www.doabooks.org/                                

Нэвтрэх

https://royalsociety.org/journals/

   
   Bookmark and Share